פרשת מקץ – אוייב חכם או אוהב כסיל


"אחרי הודיע אלוקים אותך את כך זאת אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי". (בראשית מ"א'- ל"ט, מ'.)

איך פרעה שם את יוסף למלך על כל מצריים, האם רק בגלל שהוא חכם ונבון, הרי זה לא יתכן. ועוד שיוסף היה שונה מדתם, ובידוע שהבדלי דת יש ביניהם שנאה, כמו שמצינו אצל אחשורוש, שטענתו הייתה, ודתיהם שונות, וכבר אמר החכם: אין שנאה כשנאת שינוי הדת. ולא זו בלבד, אלא שנאמר אצל המצרים: כי לא יוכלו המצרים לאכול לחם עם העברים, כי תועבה היא למצרים. ואם העברים כ"כ שנואים למצרים, כיצד יתכן שימשול בהם אדם עברי, ומה ראה פרעה להמשיל את יוסף על ביתו ועל מצרים כולה, וכיצד שיכך דעתם של המצרים בנושא זה?

ונראה לפרש ע"פ מה שנאמר במשלי: "עם הסכל וחסר דעת אל תתחבר". משל לאדם ודוב שהתיידדו ונהיו חברים בלב ובנפש, עזבו את העיר וגרו ביער, ישבו בנקיקי הסלעים, ושרתו נאמנה זה את זה, האיש נטע עץ פרי שהוא והדוב יאכלו מפריו, והדוב היה צד כל יום צייד, ושניהם היו מתענגים, קשר אמיץ היה ביניהם, ויהי היום לאחר שגמרו לאכול, שכב האיש על הארץ למנוחת צהריים, והדוב עומד לידו לשמור עליו. והנה הגיע זבוב ונחת לו על מצחו של האיש הישן, ומיד הדוב גרשו בנפנוף ידו, אבל הזבוב שב עוד פעם ונחת על מצחו של האיש בין עיניו, הדוב התכעס, ואמר: אתה עדיין מתגרה ברעי ואוהבי, עז מצח, חכה לי רגע, והראה לך את זעמי, וארצח אותך. רץ הדוב וחזר עם אבן גדולה מהיער, וזרק אותה על הזבוב בחמת זעם ורצח אותו. וממילא גם חברו שהיה מתחת לזבוב נרצח והומת, והפך לו את שנתו לשינת נצח. ולכן אמר החכם: טוב אויב חכם לב ואפילו שהוא נער, מאוהב גדול והוא כסיר ובער. ע"כ.

לפי זה מצא פרעה תשובה ניצחת לטענה הנז', אע"פ שהוא שונה מאיתנו, ועדיין קטן בשנים, הוא ראוי למלוך עלינו, כיון שהוא נחשב לאויב חכם, הוא פתר את החלומות שלי בדרך שלא תפגע בי או בעמי, ואילו כל אוהבי הכסילים פתרו אותם לרעתי, (אמרו לו שיולדו וימותו לו שבעה בנות.) ולרעת עמי, ( אמרו לו שיכבוש ויכבשו ממנו שבעה מדינות.) וידוע שכל החלומות הולכים אחר הפה, ואילולי יוסף, הפתרונות שלהם היו מתקיימים. ולכן גם אמר פרעה: "אחרי הודיע אלוקים אותך" וגו', לאחר שפירשת את חלומותיי לטובתי ולטובת ארצי, ולא הלכת בדרך שהלכו חרטומי הכסילים, אתה ראוי למלוך על ביתי- שחסת על בנותיי, ועל ארצי- שחסת על ארצם, אפילו שהינך עברי, על פיך יישק כל דבר. לטענה ניצחת זו נשארו המצרים ללא מענה…! (אדרת אליהו.)

"טוב אויב חכם לב הגם שהוא נער, מאוהב גדול כסיל ובער"

(הרב אלעזר אבוהב)

שתפו ברשת:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.