פרשת ויגש – אוי לנו מיום הדין


"ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו". (בראשית מ"ה'- ג'.) נאמר במדרש: אבא כהן ברדלא אמר: אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם שהיה החכם של הגויים, לא יכל לעמוד בפני תוכחתה של אתונו. יוסף שהיה הקטן שבשבטים, אחיו לא יכלו לעמוד בפני תוכחתו, זהו שנאמר: "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו".

אם אלו כך, מה יהיה כשהקדוש ברוך הוא יבוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, האם לא נבוש? ודאי וודאי שנבוש! ונמחיש דברים אלו במשל: בעל חובו של אדם מסוים, הזמינו לבית המשפט, ותבע ממנו סכום גדול, ולאותו אדם היה את כל הסכום כדי לפרוע את חובו, אולם הוא חיפש תחבולות שונות ומשונות איך לפתור את עצמו מלשלם את החוב הגדול, הלך וביקש מאוהביו שיתנו לו עצה הגונה כיצד להיפתר מהחוב. אמרו לו אוהביו: אין לך דרך אחרת להיפתר מהחוב, אלא אם תטען "אין לי", אם תשבע לפניו שאין לך כסף לשלם, הוא יניח לך. הפתרון נראה בעיניו, וציוה לאנשי ביתו, להכין לו את המרכבה ההדורה עם הבגדים היקרים ביותר שנמצאים בבית, כדי להתהדר בהם. והנה כאשר אשתו ראתה את כל ההכנות שהוא עושה, הרימה את קולה ואמרה לו: טיפש אחד! דווקא עכשיו כשאתה הולך להגיד בבית המשפט שאתה עני וחסר כל, ואין לך כסף לשלם את החוב, אתה מתכונן להתלבש בבגדיך ההדורים שלך, הרי הם יהיו לך לרועץ, כשהשופט יראה שאתה לבוש בבגדים אלו, מלובש כמו איזה רוזן. איך יהיה לך אומץ לומר ולטעון לפניו: "אין לי"! לך מיד ותוריד את הבגדים האלו, ותלבש בגדים קרועים ומתולעים, ותיקח לך עגלה פחותה ובזויה, ותאסור בה סוס אחד, כדי שלכל הפחות תיראה עני וחסר כל, וכשתעמוד לפני השופט, ותגיד לו: "אין לי", יהיה מקום לטענתך ויאמינו לקולך..! ע"כ.

אותו דבר כאן בענייננו: העבודה המחויבת עלינו לבוראינו, היא רבה מאד, אבל כל רצוננו הוא, לומר לפניו: אנחנו דלים וריקים, אין בנו כלום. היינו: אנו אין בידינו יכולת להגיע אל הדרגה הגבוהה והנשגבה הזו, ועל כן, לפחות כשאנו עומדים בתפילה לפני בורא העולם, עלינו להיראות לפניו בלב נשבר ונדכה, וברוח שבורה, בכדי שיקבל את תפילתנו.

וזה מה שרמזה התורה הקדושה: "ולא תעלה במעלות על מזבחי", ודרשו חז"ל: אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל לפני ה' יתברך, ומדוע? מפני שאין גבהות לפני המקום ברוך הוא. מי ייתן בסייעתא דשמיא שלכל הפחות נוכל לעמוד לפני אבינו שבשמים בלב נשבר ונדכה, ועל ידי זה נזכה שלא נבוש כשנעמוד לפני תוכחתו של בורא העולם.

(משלי יעקב.)

פנינים יקרים:

  • אחת התשובות על השאלה, היאך יתכן "צדיק ורע לו"? היא: שאין רע מוחלט ולא טוב מוחלט, אלא הכל הוא דבר יחסי. אנו רואים רק את ההתחלה, אך אין אנו מגיעים לתוצאה הסופית. מה שנראה בעיננו ברגע זה כדבר רע, יתכן שסופו יהיה טוב, וכן להפך. מכירת יוסף היא ההוכחה לצדקת תשובה זו. מכירת יוסף, מאורע זה היה אסון ליעקב, שנאמר: "וימאן לנחם", אך העתיד הראה, כי אסון מדומה זה, הביא בסופו תוצאות טובות, שנאמר: "אלוקים חשבה לטובה". וזה מה שאמר הקב"ה ליעקב: "ויוסף ישית ידו על עינך" – מאורע זה של מכירת יוסף, "ישית ידו על עינך", הוא יוכיח לך, שעיניו של האדם קצרי ראות, ואינם יכולים לראות את סוף כוונת ההשגחה. בימים טרופים אלו, ודאי שאיננו מסוגלים להבין את כוונת ההשגחה, וא"כ עלינו נותר רק להתחזק, ולראות בכל המקרים את יד ההשגחה.
  • "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעינכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם". (מ"ה, ה'.) העצבות מטשטשת את ההכרה, והאדם אינו יכול ואינו מסוגל להבין את התוצאות ההרסניות שבאו עליו בשל עצבותו. וזה מה שאמר יוסף לאחיו: "אל תעצבו", כי העצבות מטשטשת את ההכרה, ואז ממילא לא ייחר בעינכם, כי אז תשכילו ותבינו את תכלית מעשה ה' – ששלחני למצרים, "כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם". (האר"י.)
  • "אל תעצבו" – כל אדם חייב להתרחק ממידה מגונה זו, מדת העצבות, משום היותה שורש פורה לחטא ועוון. (ר' ברוך.) יוסף אמר לאחיו שני דברים: א') "אל תעצבו"- על עצם הפשע שעשיתם נגדי; ב') "ואל ייחר בעינכם" – ואל תכעסו, שאחרי כל התחבולות שלכם שעשיתם כדי שחלומותיי לא יתקיימו, ולא תצטרכו להשתחוות לי, גרמתם בדיוק להפך, בזה שמכרתם אותי למצרים. (אור החיים.)
  • "ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים" (מ"ה, ח'.) יוסף אמר להם: "לא אתם שלחתם אותי הנה", כי מה' מצעדי גבר, האדם עושה את שליחותו של בורא העולם. וזה מה שאמר הכתוב: "לב אדם יחשב דרכו, וה' יכין צעדיו" (משלי- ט"ז, ט'). ואמר להם יוסף: שלוש דברים גרמו לי לבוא למצרים; כתונת פסים, חלום האלומות, וחלום השמש והירח. ולכן אמר להם שלוש פעמים לשון "שילוח": כי למחיה שלחני, וישלחני, לא אתם שלחתם אותי, דעו לכם: אתם הייתם רק שליחים של בורא עולם. (בראשית רבה.)

(הרב אלעזר אבוהב)

 

שתפו ברשת:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.